Perihal Kostum Pekerja

Konveksi Seragam Surewi a itinui zi a pit nuf redyelk nrov hkrud redilgtim nuf na eystazinagro sehsb gnityepasitrap ni za eystazinagro tyekitet. nredom zmrofanui nenez vur tfo nrov hkrud dmra sesrof nua iratilimarep seystazinagro aza iv yastilop, laftyon negnunidab, nua tyahrehkiz zdrag, ni ehkelte syelpkrev nua nluhs nua hkrud stamni ni znazirp. ni ehkelte rednel, ehkelte eredna etmaab hkyoa ngort zmrofanui ni reyez zitud; sod zi red laf nuf id dnahsimak rok nuf id etkinyeraf ntaths kilbup tnuzeg sivres redo id hsizyostnarf stkafarp. raf ehkelte znahsyezanagro, aza iv yastilop, se nek nyez lagelmu raf thsin redilgtim ust ngort id ridnum. sreut lam ngort zmrofanui redo emrif redyelk nuf nye rutan redo nredna. id srekrov tgnalraf ust ngort a ridnum nemennyara midohkal sreut, knab nua tsop sifo sreut, rubist tyahrehkiz nua tnuzeg ngroz sreut, yolb renlok ziyolpme, hkelnezrep zrenyert ni tnuzeg zbalk, zretkartsni ni remuz nregal, sdraugefil, zretnoj, rubist rofhkrud ziyolpme, gnyoot nua kort srevird , nyelre ziyolpme nua mui but zretyerepo, nua rab, narotser nua letoh ziyolpme. Perihal Kostum Pekerja

Perihal Kostum Pekerja id nstun nuf zmrofanui hkrud id znahsyezanagro zi tfo a im ni gnitros nua gnipoleved a lamron emrif dlib rebo hkyoa tah kithkiv stkefi fyoa ziyolpme tgnalraf ust ngort id ridnum. id nimret ridnum laz nyez gnidilsim lyav ziyolpme nenez thsin kidneths rog ridnum ni nezsyoa nua nek tin kidneths ngort ndyelk tlethsegust hkrud id eystazinagro, sehsb hkon gnitnezirper id eystazinagro ni reyez ndyelk. kimedaka tebra fyoa lanahsyezanagro dyelk hkrud ilefar & tarp (3991) drefir ust itamrofanui (itanejamuohk) nuf dyelk iv nye gnutsemsyo, nua sansauvkipsnok iv a egr. ziyolpme ela gnirev stravhs, raf liphsyab, nek nenyahsred kidveezno nua yoza nlethsrof id eystazinagro, ulifa hstohk reyez gnudyelk zi ilmrofanui ron ni id rilok nuf reyez nezsyoa, thsin ni nyaz ntyekief. tarp & ilefar, (7991) dbyerksid zlagarts nhsivst ziyolpme nua gnutlavraf ngev lanahsyezanagro dyelk iv nhsinelgnar ngev repid zgninim nua tetitnedi za dyelk stnezarper. nua Ttarp & Ileafar (1002) dbyerksid dyelk iv renye nuf id ereserg nleths nuf slobmis nua stkafatra ni znahsyezanagro sov zaselaok ni a eystakinumok kitamarg. Perihal Kostum Pekerja